Zdravotnictvo Štúdium

Lekár ako svedok

Lekár ako svedok lekár léčící následky traumy, on so súhlasom ošetrovanej osoby vypovedá ako svedok o jeho zdravotnom stavu.Jeho vedomosť o prípade je bezprostredná (naopak u lekára znalca – ten získava informácie presunúť štúdiom...

Soudně lekársky posudok

Soudně lekársky posudok Znalecký posudok Znalec uvedie z akých skutočností vychádzal, zoznam otázok na ktoré odpovedal a výčet týchto odpovedí. § 107 tř-znalec neprislúcha hodnotiť právne otázky.Znalec prizvanie na predloženie posudku o príčine smrti...

Oznámenie o zdravotnom stave

Oznámenie o zdravotnom stave Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel, v súvislosti s výkonom svojho povolania, s výnimkou prípadov, keď skutočnosť oznamuje, so súhlasom prešetrované osoby.Nebo kedy bol...

Druhy pitiev

Druhy pitiev 1) pitva zdravotnej -je indikovaná pre objasnenie choroby a nenásilné príčiny smrti.Provádí sa na patologickom oddelenia, Vykonáva ju lekár patolog.Navrhuje ju ošetrujúci lekár. 2) Pitva súdnej -nariaďuje orgán činné v trestnom konaní,...

Zmrznutí, prechladnutia

zmrznutí, prechladnutia – K zmrznutí vedie zaduseniu pevnou väzbou kyslíka na krvný barvivo.Kritická je teplota tela pod 20 stupňov-hemoglobín stratí schopnosť roznášet kyslík po tele, orgány trpia nedostatkom kyslíka a jedinec sa udusí vnútorne....

Elektrický prúd

Elektrický prúd El prúd je nebezpečný už pri 20 miliampérách Smrtiaci je pri 100-150 miliampérách, horšie je striedavý prúd. V domácnosti používame prúd s napätím 220 voltov a toto napätie už môže byť nebezpečné....

Otravy kyselinami a alkálie

Otravy kyselinami a alkálie Kyselina spôsobuje koagulačný nekrózu-rozpustení tkáně.Požije sa buď vypitím, alebo dôjde k poliatiu. Kyseliny: sírová Dusičná Solná Chrómová … Pri vypití dôjde k poleptanie dolného pažeráka a žalúdka. Človek neumřete hned...

Posmrtné zmeny

Posmrtné zmeny -zmeny sa vyvíja v určitom čase od smrti, môžu slúžiť na určenie času smrti. 1) chladnutí mrtvoly, pri izbovej teplote sa teplota mrtvoly vyrovná s okolím za 24 hodin.První 3 a posledné...

Obhliadka miesta činu

Obhliadka miesta činu ak vznikne podozrenie že smrť bola spôsobená tr. Činom, je potrebné neporušit stopy a rešpektovať pokyny orgánov polície. Súdny lekár býva prizvaný na miesto činu podľa potreby polície. Vykonáva sa podrobná...

Oxid uhoľnatý

Oxid uhoľnatý -bezfarebný plyn bez zápachu. Môže vznikať-ako zložka svietiplyn. Pri nedokonalé spaľovanie-tam kde je málo kyslíka Vo výfukových plynoch Možno sa otráviť aj keď topí metánom alebo propanbutanem, v malej miestnosti kde je...